Αρχική    Προφίλ εταιρείας   Έργα & Δραστηριότητες   Επικοινωνία   
CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Αρχική

Άξονες, Μέτρα, Δράσεις


ΜΕΤΡΟ 1.1: Τεχνική Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (Ομάδων Τοπικής Δράσης)

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. που αναλαμβάνει την υλοποίηση τοπικού προγράμματος LEADER+ στην περιοχή Κιλκίς, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή, αποτελεσματική και σύγχρονη δομή υποστήριξης όλων των φορέων και των κατοίκων της περιοχής, με δυναμισμό και μακρόχρονη προοπτική, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη με όρους, μάλιστα, επιχειρησιακής υπεροχής.

 

Προβλεπόμενες δράσεις:

1.1.1. Στελέχωση και λειτουργία της Ο.Τ.Δ.

1.1.3. Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων. Αξιολόγηση προγράμματος

1.1.4.  Εξοπλισμός και μηχανοργάνωση της Ο.Τ.Δ.

 

ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόχοι του μέτρου είναι: α) η εφαρμογή του μοντέλου επιχειρησιακής υπεροχής σε πολυτομεακή βάση, β) η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και των ήπιων μορφών του,  δ) η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η δημιουργία συνθηκών μετάβασης στην «νέα οικονομία», ε) η αναβάθμιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, στ) προστασία και ανάδειξη περιβαλλοντικών, πολιτιστικών καθώς και τοπικών παραγωγικών πόρων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, ζ) η αύξηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και η) η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.

Κατηγορίες πράξεων και προβλεπόμενες δράσεις:

 

1.2.1.      Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού  ολοκληρωμένης προσέγγισης

1.2.1.1.   Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής

1.2.1.2.   Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής

1.2.1.4.   Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.)

1.2.1.5.   Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

 

1.2.2.      Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας

1.2.2.1.   Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ.)

1.2.2.2.   Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων

1.2.2.3.   Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής

1.2.2.4.   Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής

1.2.2.5.   Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρμογές

1.2.2.6.   Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση

1.2.2.12. Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters)

1.2.3              Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών

1.2.3.1.     Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO και HACCP)

 

ΜΕΤΡΟ 1.3:  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι στόχοι του μέτρου αφορούν:

Ø  την εξοικείωση και κατανόηση με τις βασικές έννοιες, για τους παράγοντες Υπεροχής και  τις αρχές που διέπουν το Τοπικό Σχέδιο Δράσης από τους επιχειρηματίες, τα στελέχη και τους εργαζόμενους, αλλά και  την  ενημέρωση  για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, για συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης της Ποιότητας, για τη «Χάρτα» του Τοπικού Σχεδίου,

Ø  την βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων  αλλά και όλων  των επιχειρηματικών δράσεων  σε όλους τους τομείς για  τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων και δράσεων που θα δημιουργήσουν ένα πόλο έλξης, παραδειγματισμού και μιμητισμού από άλλες επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν το μοντέλο επιχειρησιακής υπεροχής μέσα από νέα  τεχνολογικά κανάλια επικοινωνίας,

Ø  την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των στοιχείων της Χάρτας και των προϊόντων/υπηρεσιών που εκπορεύονται από αυτήν, μέσα από την ανάπτυξη ενός πρότυπου και ολοκληρωμένου συστήματος προβολής των δράσεων που μετέχουν αυτήν.

 

Κατηγορίες πράξεων και προβλεπόμενες δράσεις:

1.3.2:  Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 

1.3.2.1  Δημιουργία Χάρτας επιχειρησιακής υπεροχής της υπαίθρου του Κιλκίς

1.3.3:    Ενέργειες προώθησης – προβολής 

1.3.3.1   Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού

1.3.3.2   Ενέργειες προώθησης - προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)

 

ΜΕΤΡΟ 1.4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Οι στόχοι του Μέτρου αφορούν την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και, αντανακλώντας τις δράσεις που προτείνει το τοπικό σχέδιο στο μέτρο αυτό, εστιάζονται σε τρία σημεία:

Ø  την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και NATURA, την προστασία της βιοποικιλοτητας των οικοσυστημάτων και την βελτίωση των υποδομών για την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος,

Ø  την αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος μέσα από τη διατήρηση της παραδοσιακής κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων πολιτισμικών χώρων αγροτικής παράδοσης καθώς και την προώθησή τους μέσω παραδοσιακών τεχνικών,

Ø  την προώθηση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη πολιτιστική, παραδοσιακή, γαστρονομική ταυτότητα του τόπου για βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

 

Κατηγορίες πράξεων και προβλεπόμενες δράσεις:

1.4.1.      Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

1.4.1.1.   Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000

1.4.1.2.   Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

1.4.1.3    Βελτίωση καταφυγίων

1.4.1.4.   Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια

1.4.2.      Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου

1.4.2.1.   Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης

1.4.2.2.   Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς

1.4.2.3.     Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

1.4.2.4.     Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα κλπ.)

1.4.2.5.  Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών – χαρτογραφήσεις

1.4.3.      Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς

1.4.3.1.   Ενίσχυση εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.

 

ΜΕΤΡΟ 2.1     Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική – διαπεριφερειακή συνεργασία

Στόχοι του μέτρου είναι: α) η συγκέντρωση της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας που δραστηριοποιείται γύρω από το θεματικό πεδίο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η διεύρυνση αυτής μέσα από την ευαισθητοποίηση ενημέρωση και πληροφόρηση, β) η συμπληρωματικότητα των δράσεων των διάφορων οικονομικών τομέων, των διαφορετικών τύπων εταίρων, και των διαφορετικών περιοχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και γ) η  μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών με νέες τεχνολογίες με τη συμμετοχή όλων των ομάδων που δραστηριοποιούνται γύρω απ’ αυτό το θεματικό πεδίο.

Κατηγορίες πράξεων και προβλεπόμενες δράσεις:

2.1.2. Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας.

2.1.3. Συνεργασίες σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας

 

ΜΕΤΡΟ 2.2     Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία

Στόχοι του μέτρου είναι: α) η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στο θεματικό πεδίο των αρωματικών φυτών, β) η εισαγωγή και εξαγωγή τεχνογνωσίας, γ) η στήριξη παρελθοντικών συνεργασιών και δημιουργία νέων δομών επικοινωνίας, δ) η σύνδεση διατοπικής – διαπεριφερειακής δικτύωσης με τη διακρατική και ε) η δημιουργία νέων αγορών εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατηγορίες πράξεων και προβλεπόμενες δράσεις:

2.2.3. Συνεργασίες σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας

Login  Υπενθύμιση κωδικού 

:: Προφίλ εταιρείας :: Ιστορικό :: Σκοπός :: Όραμα :: Στρατηγικοί στόχοι :: Τομείς δραστηριοτήτων :: Οργάνωση - Ανθρώπινο Δυναμικό :: Οργανόγραμμα :: Υποδομές :: Διαχείριση Ποιότητας :: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη :: Έργα & Δραστηριότητες :: LEADER+ :: Ο.Π.Α.Α.Χ. :: INTERREG II :: LEADER II :: LEADER I :: Κοινωνικά προγράμματα :: Διάφορα προγράμματα :: Εκδόσεις – Μελέτες – Έρευνες – Χάρτες (G.I.S.) :: Πρόγραμμα LEADER - Άξονας 4 :: CLLD / LEADER (Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) :: Πες μας την ιδέα σου! :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Μουριών - Δοϊράνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Χέρσου :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γαλλικού - Πικρολίμνης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Γουμένισσας - Ευρωπού :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Πολυκάστρου - Αξιούπολης :: Ημερίδα διαβούλευσης Δ.Ε. Κιλκίς :: Επικοινωνία :: Νέα-Ανακοινώσεις :: Πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων 3ης προκήρυξης LEADER :: Εκδηλώσεις "Κερνάμε Ελλάδα" στο Κιλκίς :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ» :: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς" :: Εκδήλωση «20 χρόνια Leader» :: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχικό Στρατηγικό Marketing Plan Τουρισμού :: #KILKIS 365 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας ::


active³ 4.5 · · Όροι χρήσης